Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Projekt dotyczy praktyk muzealnych artykułujących doświadczenia pracy industrialnej we współczesnej Europie. Celem badań jest opis i wskazanie prawidłowości procesu tworzenia dziedzictwa pracy przybierających postać różnych form jej widzialności i niewidzialności. Multisensualność przestrzeni muzealnej, prezentowane eksponaty, proponowane narracje, działania muzealniczek i muzealników splatały się w całości niekiedy eksponujące pracę, ale częściej kierujące uwagę publiczności gdzie indziej (na produkt pracy, technologię produkcji, dzieje zakładu, jego właścicieli). Zamierzeniem przedsięwzięcia jest zestawienie reprezentacji pracy powstających w historycznych kontekstach, które różnią doświadczenia np. kryzysów ekonomicznych, transformacji ustrojowej oraz porównanie zinstytucjonalizowanych, odgórnie tworzonych narracji z działalnością organizacji społecznych.

 

Projekt realizowany w latach 2022-2023 jest finansowany przez program Inicjatywa Doskonałości UJ.  

 

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie poświęcony jest terminologii związanej z pracą i jej muzealnymi reprezentacjami. Jest to działanie inicjujące współpracę środowiska akademickiego z otoczeniem społecznym. 

 

Celem projektu było stworzenie słownika pojęć związanych z pracą, mającego praktyczne zastosowanie w ewidencjowaniu i opisywaniu zbiorów Muzeum. Podstawą działań było 10 wybranych obiektów reprezentatywnych dla muzealnej kolekcji, analizowanych w ramach spotkań warsztatowych grupy badawczej obejmującej również studentki/studentów i doktorantki/doktorantów Wydziału Historycznego UJ oraz pracownice/pracowników Muzeum. Efektem wspólnej pracy jest wstępna konceptualizacja dziedzictwa pracy oraz opracowanie kodów analitycznych usprawniających pracę muzealniczek/muzealników. 

Proponowane pojęcia wykraczają poza podstawowe kategorie deskryptywne używane podczas inwentaryzacji obiektów (tj. autor lub wytwórca, rodzaj obiektu, pochodzenie, czas i miejsce powstania, materiał, wymiary, technika wykonania). Obejmują zagadnienia odnoszące się m.in. do: pracy jako doświadczenia cielesnego, ekonomii i polityk pracy, miejsc pracy, kultury pracy, umiejętności i technologii, pracy i mobilności, pracy i wypoczynku, reprezentacji pracy, pracy w perspektywie gender i klasowej. Wypracowane słowa kluczowe stanowią zalążek rozwijanego w przyszłości słownika, którym można opisać muzealne zbiory, ujawniając pomijane do tej pory konteksty. 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Priorytetowego Obszaru Badawczego Dziedzictwo w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie w latach 2022-2023. Jego celem jest opracowanie procedury wywiadu z darczyńcami przekazującymi obiekty instytucjom zajmującym się ochroną dziedzictwa techniki oraz przemysłu.  

Procedura ułatwi pozyskiwanie informacji odnoszących się do losów obiektu przed jego heritagizacją. Rozmowy z darczyńcami w szczególności dostarczą informacji o: sposobach użytkowania przedmiotu na przestrzeni lat (w tym dotyczących ergonomii, wydajności, dokonywanych modyfikacji i adaptacji do stanowiska pracy), osobach korzystających z danego narzędzia a wreszcie relacji społecznych budowanych przy jego udziale. 

Projektowane zamierzenie w warstwie teoretycznej odwołuje się do koncepcji biografii rzeczy/ artefaktów. Przedmioty widziane są w związku z tym przez pryzmat zmian jakim podlegają w trakcie swojego „życia” i ich roli jako składnika relacji międzyludzkich. Metodologicznym oparciem dla projektu jest wypracowana przez członków zespołu Homo [Lab]orans technika wywiadu ustrukturyzowanego. Zostanie ona zaadoptowana do założeń i celów projektu. 

Projekt finansowany jest ze środków Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „Heritage” (konkurs: „Minigranty – Nauka dla Społeczeństwa”).